post 4soutez 1080x1080 logo

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O PRODUKTOVÉ BALÍČKY KRMIVA NATIVIA

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o produktové balíčky krmiva Nativia (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je: Programmatic Media s.r.o., Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 04225431, DIČ: CZ04225431 („organizátor“).
Zadavatelem soutěže je: Nativia s.r.o., se sídlem Šedivská 915, 561 51, Letohrad;
IČ: 28828985 (dále jen „zadavatel“).

 1. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 9.7. do 14.7. 2021 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

 1. VÝHRA V SOUTĚŽI
 2. Výhrou v soutěži jsou balíčky krmiva ve třech cenových relacích: 1. místo - cena v hodnotě 3000,-, 2. místo - cena v hodnotě 2000,-, 3. místo - cena v hodnotě 1000,-
 1. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 2. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.

III. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže na Facebookovém účtu Nativia – české krmivo pro psy a kočky způsobem uvedeným v čl. IV. a která souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi nebo zadavateli
 3. Soutěžící se nemůže zúčastnit opakovaně ani s jinou Facebook/Instagram identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat jednu výhru
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
  Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí.
 5. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 1. MECHANISMUS SOUTĚŽE
 1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
 1. Stát se sledujícím facebookového účtu Nativia – české krmivo pro psy a kočky
 2. Označit „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže
 3. Správně odpovědět na soutěžní otázku uvedenou v příspěvku ve formě komentáře. Komentář nesmí obsahovat vulgarismy, nikoho urážet, nebo být jiným způsobem nevhodný. Míru této vhodnosti vyhodnotí pořadatel. Každý soutěžící smí napsat pouze jeden soutěžní komentář (ostatní nebudou brány v potaz).
 1. Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se stáváte soutěžícím. Ze soutěžících, které se do 14.7. 2021 zapojí do soutěže, budou vylosováni 3 výherci.
 1. Výherci budou do tří dnů srozuměni o výhře prostřednictvím komentáře pod jejich soutěžním příspěvkem. Výherci budou vyzváni, aby pořadateli zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, aby bylo možné jim výhru zaslat. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
 1. Jména výherců budou uveřejněna do tří dnů po skončení soutěže ve formě komentáře pod soutěžním příspěvkem
 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je zadavatel soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů, kterými jsou organizátor soutěže a zadavatel
 4. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Programmatic Media s.r.o. na adrese Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha nebo e-mailu gdpr@mmmedia.cz nebo na zadavatele soutěže MEDIMPLANT, s.r.o. na adrese Brno, Údolní 8a, PSČ 60200.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel jsou zároveň oprávněni soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na facebookovém účtu Nativia - české krmivo pro psy a kočky.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookovém účtu Nativia – české krmivo pro psy a kočky. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 3. Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností facebookového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 8.7. 2021

 

DSC 2039 1Dnešní doba nabízí nepřeberné množství krmiv pro psy, ale jak se v tomto sortimentu máme orientovat, abychom se nenechali lapit jen dobře propracovanou marketingovou strategií?

dog 2561134 1920Většina psí populace má zatím to štěstí, že může jíst téměř cokoliv a jejich majitelé nemusí řešit, čím krmit. Na druhé straně jsou   potom ti, kteří to řešit musí a o to větší starost s výběrem krmiva mají. Často pak slýcháme větu: náš pes je alergický na ….  a tato věta končí vyjmenováním celé škály různých surovin. Naštěstí to tak hrozné není, protože exaktní vědecká zjištění říkají, že skutečný počet alergiků se v populaci pohybuje v  jednotkách procent. Ty zbývající případy jdou na vrub tzv. intolerancí určité složky potravy, kdy tělu chybí specifické „nástroje“, důležité k jejímu správnému zpracování.

dog 3480134 1920Když pomine vlna letních veder a teploty klesnou na takovou úroveň, že i psa začne pohyb zase bavit, můžeme nahrazovat pomalé procházky něčím zajímavějším. Sportovních aktivit, které lze provozovat se psem, je nepřeberné množství. Např. běh, tanec, mushing, agility, plavání, dostihy, pasení, frisbee, ale i výcvik poslušnosti a mnoho dalších.

12180830 Nativia FB obrazek 851x351 psi sporty cervenecPořídili jste si štěně, a tak dlouho jste se o něj řádně starali, až je z něj dospělý pes. Tento okamžik ale nenastane u všech psů ve stejném věku. Zatímco ti nejmenší se ho dočkají ještě před oslavou svých prvních narozenin, ti největší si musí ještě rok počkat. I to je výsledkem neuvěřitelné rozmanitosti psích plemen. Nefér pro ta velká mi připadá, že oč déle jim trvá dospět, o to dříve nás potom opouštějí. Útěchou pro ně může být snad jen to, že veselé dětství a mládí tvoří mnohem větší část jejich života, než je tomu u psů malých plemen.

dog 2181360 1920Člověk, který si pořídí štěně velkého nebo obřího plemene se těší, že bude mít doma velkého psa. Jde to celkem snadno a rychle. Štěně roste jako z vody. Zvláště na začátku, asi do čtvrtého měsíce, roste doslova před očima. V pěti měsících má už polovinu hmotnosti dospělého zvířete což se nám lidem povede až někdy ve dvanácti letech. A roste vesele dál. V tomto věku štěněte je ale potřeba zpozornět a provést jednu zásadní změnu, abychom se nakonec skutečně dočkali toho, co očekáváme – zdravého a krásného dospělého psa.

chihuahua 621112 1920Většina štěňat nemá to štěstí, že může vyrůstat do dospělosti po boku své matky jako je tomu u nás lidí. Štěňata odchází ke své nové smečce ve věku cca 2-3 měsíců. Tato věková hranice není samoúčelná. Pro štěně je téměř ideální, když k tomu dojde právě v tento čas. Mezi 5. a 12. týdnem věku se u štěňat otevírá období primární socializace. Proto je důležité, když část tohoto období stráví ve své psí smečce a pozná zákonitosti psího světa. Poté se přesune do ve své lidské smečky a začne si vytvářeti pevnou vazbu na své nové majitele.

siberian husky 1771662 1920Nabídka krmiv roste a orientovat se v ní je čím dál těžší, takže není divu, že přibývá lidí, kteří se při výběru a nákupu krmiva rozhodují podle rad a hodnocení různých internetových „posuzovatelů“ krmiv. Jak se ale stále více ukazuje, na většině těchto webových adres chybí nestrannost, objektivní kritéria hodnocení a hlavně znalosti posuzovatelů. Výsledkem jsou mnohdy rady a hodnocení založená více na pocitech než faktech, a která více nebo méně skrytě preferují spřízněné značky krmiv nebo e-shopy.

KRISTN 3Dnes je klíčovým argumentem pro opodstatnění kvality psího krmiva podíl čerstvého masa. 86% masa v krmivu pro psy – je to moc nebo málo? Já si myslím, že to je málo. Diskuse o mase v krmivu nemám rád, protože dost často v nich vyhrává demagogie nad zdravým rozumem. Někdy je ale potřeba i do tohoto jablka kousnout. V dobách, kdy všichni mluvili „stejnou řečí“ bych se nebál tvrdit, že takové množství je zbytečně vysoké. Znamenalo by to totiž, že v takovém krmivu by pak mělo být přes 50% bílkovin.  

vitaz farbiarskych skusokOnedlho uzatvoríme tohtoročnú výstavnú  sezónu i sezónu poľovných skúšok.  Na začiatku roka sme si predsavzali, že usporiadame  dve výstavy (klubovú a špeciálnu) a päť skúšok (farbiarske skúšky malých plemien, lesné skúšky, jesenné skúšky, všestranné skúšky malých plemien a farbiarske skúšky duričov).  Všetky už  majú svojich víťazov, pričom posledné sa konali začiatkom októbra v Rozhanovciach. Náš klub podporuje česká firma kvalitných krmív pre psov NATIVIA; za jej sponzorské dary  ďakujeme.