header right

Soutěž - pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA VYBRANÝCH MALOOBCHODECH

(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o dárkové poukázky (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je: Nativia s.r.o., se sídlem Šedivská 915, 561 51, Letohrad;
IČ: 28828985 (dále jen „organizátor“).

 1. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 15.9. do 27.12. 2022 včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

 1. VÝHRA V SOUTĚŽI
 1. Výhrou v soutěži jsou poukázky slosované 3x týdně (vždy v pondělí) v hodnotě 500 Kč  a 1x měsíčně v hodnotě 2 000 Kč do obchodu LIDL.
 1. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem soutěže stanoveno. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 2. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.
 3. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE
 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky,  která souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
  Výhru je v takovém případě organizátor soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí.
 4. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 1. MECHANISMUS SOUTĚŽE
 1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
 1. Na vybrané prodejně zakoupit krmivo značky NATIVIA
 1. Získanou účtenku s označením krmiva NATIVIA ofotit a zaslat na jednu z uvedených adres:
 1. Massenger: Nativia – české krmivo pro psy a kočky
 2. SMS na tel. č.: 702 137 479
 3. Email – nativia@nativia-pet.cz

 

 1. S účtenkou musí být zaslány úplné kontakty na účastníka soutěže:
 1. Jméno a příjmení
 2. Adresa účastníka
 3. Telefonní číslo
 1. Týdenní slosování proběhne každé pondělí v týdnu ze všech soutěžících  od začátku soutěže.
 2. Měsíční slosování proběhne vždy 1. v daném měsíci ze všech soutěžících od začátku soutěže, výjma týdenních výherců.
 3. Výherci budou do dvou dnů srozuměni o výhře způsobem, kterým byla zaslaná účtenka s kontakty.
 4. Soutěžící budou zveřejněni na adrese www.nativia-pet.cz.

       SEZNAM PRODEJEN     

       Twiko,Provozní Ostrava,Jamnická Frýdek
       David Gaj - Hranice
       Petr Komínek - Mostkovice - krmiva Komínek
       Martin Krejčíř - Slavkov
       Jiří Kovář - krmiva Zlín
       Wikumls - Hlučín
       Mališová - Krnov
       Futro - Karviná
       Hobby chov - Třinec
       Sedláček - Mečichov
       Zverimex Pajtaš Sokolov
       U Zlatého retrívra - Chomutov
       Sirius - Hradec Králové - EUROCENTER
 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je organizátor soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám .
 4. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Nativia s.r.o., se sídlem Šedivská 915, 56151 Letohrad, IČ: 28828925, nativia@nativia-pet.cz.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.nativia-pet.cz.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 3. Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností facebookového účtu nebo IG, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Letohradě dne 15.9.2022

 

Mapa prodejen

Mapa prodejen

© 2023 Nativia s.r.o. All Rights Reserved